Vd ord

Göran har ordet

2018 kommer att gå till historien som det år vi tog avstamp i en framgångsrik nyemission och börsintroduktion för att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin för behandling av erektionssvikt och för tidig utlösning hos män. Libiguin, som har sitt ursprung i folkmedicinsk användning på Madagaskar, kommer att bli ett helt nytt sätt att behandla både erektionssvikt och för tidig utlösning då effekten av läkemedlet varar betydligt längre än de produkter som finns på marknaden idag genom en ny verkningsmekanism. Den globala marknaden för erektionssvikt domineras idag av Viagra och Cialis och för indikationen för tidig utlösning finns endast ett läkemedel godkänt i EU och inget i USA. Den totala marknaden uppskattas i dagsläget till ca 60 miljarder kronor och fortsatt tillväxt sker bl.a. genom en åldrande befolkning. Vårt projekt för utveckling av Libiguin har tagit flera steg sedan emissionen i juni. Långsiktigt är råvaruförsörjning viktig för projektet. Genom ett samarbete med ett afrikanskt företag säkerställer vi försörjningen av råvara. Myndighetskrav behöver uppfyllas innan råvara importeras vilket också tillgodoses genom vår partner i Afrika.

Under året har vi signerat ytterligare två avtal med samarbetspartners, RISE i Södertälje och Anthem Bioscience i Bangalore i Indien. Samarbetet pågår för fullt när det gäller att producera startmaterial på RISE som sedan skeppas till Bangalore för att syntes till slutgiltigt läkemedel ska genomföras. Genom dessa partners har vi säkerställt vår supply chain / produktionskedja så att vi kan försörja framtida marknader med läkemedel efter att godkännande har erhållits. Det prekliniska arbetet innehåller det viktiga toxikologiska testprogrammet som pågår på Anthem Bioscience som tidigare rapporterats och är en avgörande faktor för att ansöka om att starta fas 1 studier. Formuleringsarbete för att ta fram en möjlig oral beredning har startats och studier har genomförts och fortsätter med våra partners RISE och Anthem Bioscience. Libiguinets verksamhetsmekanism dvs. de egenskaper som t.ex. gör att effekten av behandlingen varar betydligt längre än dagens produkter studeras tillsammans med Wageningen Universitet i Holland.

Under året har företagets organisation stärkts och en ledningsfunktion har skapats med ett gediget kunnande av läkemedelsutveckling, projektledning samt klinisk kompetens dvs. behandling av män med erektionssvikt och för tidig utlösning. En marknadsstudie som genomförts med en extern partner under 2018 visar att erektionssvikt är en mycket stor indikation och drabbar mer 50 % av män i åldersgruppen 50-80 år samtidigt som andelen män som söker och får behandling är drygt 10 %. För tidig utlösning är ett problem för 20-25 % av alla män i åldersgruppen 18-65 år. Idag finns inget läkemedel registrerat för indikationen i USA och det som finns i EU har brister. Marknaden förväntas växa med 8 % per år och nå ca 20 miljarder kronor år 2022. Som vid all framställning av läkemedel tar varje steg i utvecklingsarbetet lång tid, där varje steg är nödvändigt för att nå läkemedelsgodkännande. Under 2019 kommer fokus ligga på att fortsatt driva våra planerade prekliniska aktiviteter i läkemedelsutvecklingen för att ta oss till kommande fas1studie. Parallellt kommer jag att fortsätta stärka kompetensen i bolaget och kommunikationen med våra aktieägare och samarbetspartners.

Uppsala i mars 2019, Göran Beijer, Verkställande direktör

Göran Beijer, VD